HİZMETLERİMİZ - Hizmetlerimiz

İLGİLİ YASA VE MEVZUATLAR GEREĞİ VERDİĞİMİZ  OSGB HİZMETLERİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

 • İŞYERİ HEKİMİ HİZMETLERİ
 • DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ) HİZMETLERİ
 • İŞ SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI
 • REVİR HİZMETLERİ
 • İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU VE LABORATUVAR HİZMETLERİ
 • HEMOGRAM
 • GLİKOZ (AÇLIK- TOKLUK KAN ŞEKERİ) ÖLÇÜMÜ
 • ODYOMETRİ
 • PA AKCİĞER GRAFİSİ
 • SFT (SOLUNUM FONKSİYON TESTİ)
 • EKG TESTİ
 • GÖZ MUAYENESİ
 • TETANOZ AŞISI VE AŞI KARTI HİZMETLERİ
 • KAN GRUBU TAYİNİ
 • HEPATİT AŞISI VE İLGİLİ TETKİK HİZMETLERİ (ANTİ –HBS, HBS –AG)
 • PORTÖR MUAYENESİ HİZMETLERİ (BOĞAZ KÜLTÜRÜ, BURUN KÜLTÜRÜ, GAİTA)
 • PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİ
 • MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ  

 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETLERİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ HİZMETLERİ
 • İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI SAHA ELEMANI HİZMETLERİ              
 • İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI
 • YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI
 • RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARI
 • ACİL DURUM EYLEM PLANLARININ HAZIRLANMASI
 • SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANLARININ HAZIRLANMASI
 • ÜÇÜNCÜ GÖZ DESTEĞİ İLE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ ( SAHA GÖZETİMİ VE
 • DOKÜMANTASYONDA DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYET ÇALIŞMALARI VE
 • RAPORLANMASI)
 • İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİĞİNİN KAYIT VE TAKİP
 • ÇALIŞMALAR
 • GÜNCEL MEVZUATA UYGUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKÜMANTASYONU AR-GE ÇALIŞMALARI
 • İSG TALİMAT VE TUTANAKLARI
 • EĞİTİM BELGELERİ
 • İSG ÇALIŞMALARI PLANLAMA FORMLARI
 • KONTROL(CHECK-LİST) FORMLARI
 • İŞ İZİN FORMLARI
 • SAĞLIK BELGELERİ
 • ÖZLÜK DOSYASI OLUŞTURMA
 • İSG İÇ YÖNETMELİK VE ŞARTNAMESİ
 • GÖREVLENDİRME FORMLARI
 • İSG KURUL BELGELERİ
 • TOOLBOX EĞİTİM DOKÜMANLARI
 • SAHA GÖZLEM RAPORLAMASI
 • İŞYERİ ACİL DURUM VAZİYET PLANI ÇİZİMLERİ
 • İŞARETÇİ- SAPANCI EĞİTİMLERİ
 • İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİNİN KEŞİF VE TEMİN HİZMETLERİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ ÇÖZÜM ORTAKLIĞI
 • İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ ÇÖZÜM ORTAKLIĞI

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ  

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ

İLKYARDIM EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI

HİJYEN EĞİTİMİ HİZMETLERİ

UYGULAMALI YANGIN TATBİKATI, EĞİTİMİ VE RAPORLAMASI (TEORİK- PRATİK) HİZMETLERİ

 • ALARM TATBİKATI
 • TAHLİYE TATBİKATI
 • YANGIN TATBİKATI
 • DEPREM TATBİKATI

SEKTÖREL BAZDA HİZMETLERİMİZ     

İNŞAAT SEKTÖRÜ               

Bir şantiyenin kurulum aşamasından anahtar teslimine kadar geçen sürede yasal iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, sağlık hizmetleri, mesleki yeterlilik belgesi hizmetleri, ilk yardım hizmetleri, ambulans hizmetleri gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışma sunulur. İşe başlamadan önce kadromuzda bulunan tüm branşlardaki uzmanlarımız  tarafından şantiye alanı fizibilite çalışması yapılarak izlenecek yol ayrıntılı bir şekilde planlanır. Hazırlanan risk analizi, yıllık çalışma planı üzerinden çalışmalar sürdürülür. Çalışma ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının bütün gerekleri yerine getirilir, mevzuat değişiklikleri güncel olarak takip edilir. Belli aralıklarda şantiyede iç denetimler yapılır. Yapılan tüm çalışmalar yazılan faaliyet raporları ile kayıt altına alınır. İç denetimlerde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya firmadan kaynaklı bir eksik olup olmadığı da denetlenmiş olur ve giderilir.

 1. Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek, sağlık ve güvenlik planı hazırlanır.
 2. Değerlendirilen riskler sonucu K.K.D. (kişisel koruyucu donanımları) belirlenir.
 3. İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulur.
 4. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri hakkındaki yönetmelik madde 2 uyarınca İş Güvenliği uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer sağlık personeli ve İşçi temsilcisi atamaları yapılarak görev, yetki ve sorumlulukları belirlenir.
 5. Alt işverenlerle alakalı sorumluluk ve taahhütler belirlenir.
 6. Sağlık ve güvenlik işaretlemeleri yapılır.
 7. Şantiye içine ve dışarıya giden ulaşım yolları belirlenir. Yayalar ve araçların geçeceği yol birbirinden ayrı belirlenir.
 8. İş Güvenliği Eğitimleri planlanır.
 9. İlkyardım, yangın ve acil durum ekipleri oluşturulur. Gerekli eğitimler verilir.
 10. İç denetimler için check-list oluşturulur.
 11. Belirli aralıklarda faaliyet raporları yazılarak yapılan ve eksik olan işler kayıt altına alınır.

FABRİKALAR VE ATÖLYELER

      İmalat yapılan firmalara verilen hizmetlerde, yaptıkları işin niteliğine göre uygun branşta iş güvenliği uzmanı belirlenir. Firmada yapılan üretimin incelenmesi ışığında bir risk analizi ve ön inceleme raporu oluşturulur. Bu raporda belirlenen eksiklikler programlanır ve önem sırasına göre giderilir. Personel özlük dosyaları ve iş güvenliği açısından yasal takibi yapılması gereken tüm evraklar oluşturulur. Yapılan işe özgü tehlikeleri de içerecek şekilde iş güvenliği eğitimleri verilir. Yıllık çalışma planı doğrultusunda hazırlanan sistem üzerinden çalışmalar sürdürülür. Belli aralıklarda çalışma ortamında iç denetim yapılır ve yıllık planda gelinen nokta belirlenir. İç denetimlerde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya firmadan kaynaklı bir eksik olup olmadığı da denetlenmiş ve giderilmiş olur. 

GEMİLER VE TERSANELER

      Sektöre özgü mevzuata riayet ederek riskler belirlenir ve kapsamlı bir risk analizi oluşturulur. Belirlenen riskler ışığında işveren veya temsilcisi ile birlikte tedbirler kararlaştırılır. İmalat olan noktalar tespit edilir ve bu noktalara güvenli giriş-çıkış standartları oluşturulur. İş sağlığı ve güvenliği açısından yasal zorunlu tüm evraklar düzenlenir ve takip edilir. Kararlaştırılan tedbirlerle alakalı iş paylaşımı yapılır, yıllık çalışma planı oluşturulur. Oluşturulan plan dahilinde çalışmalar yürütülür. Belirli aralıklarla iç denetim yapılır. Eksiklerin kaynakları belirlenir ve giderilir.

      BAŞAK GRUP,bünyesinde barındırdığı tüm imkanları hizmet verdiği firmalara ihtiyaçları oranında sunmaktadır. Yapılan anlaşmada belirlenen sürenin dışında bir risk gördüğü takdirde gerekli çalışmayı hiçbir ticari kaygı gütmeksizin yapar.

      BAŞAK GRUP,hizmetlerini sunarken ticari kaygılarla değil, verdiği hizmetin kalitesini koruma kaygısıyla hareket eder..